Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Oy Hägglund BKT Ab (2279056-8)
Viikintie 43, 65200 Vaasa
+358 50 089 7710

Rekisterin nimi

Oy Hägglund BKT Ab:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

  • markkinointi, mikäli asiakas on erikseen antanut suostumuksensa
  • asiakassuhteen hoitaminen sekä asiakasyhteydenpito

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely voi tapahtua esimerkiksi varauksen tai majoittumisen johdosta ja sen aikana sekä sen jälkeen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotimaa, yritys)

Henkilötietojen säilytys

Tiedot säilytetään rekisterinpitäjän omassa laskutus- sekä varausjärjestelmässä toistaiseksi ja poistetaan mikäli asiakas pyytää henkilötietojensa poistamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja varauksista, sähköpostitse, puhelimitse, jälleenmyyjien, kuten Booking.comin ja Lomarenkaan lomakkeilla, sopimuksista, asiakastapaamisista, matkustajailmoituksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti palomuurilla, säännöllisillä varmuuskopioineilla sekä muilla henkilödatan suojaamiseen sekä turvalliseen säilyttämiseen tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti
ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

Emme vastaa niistä tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten esimerkiksi internetin varaussivustot tai matkatoimistot keräävät ja säilyttävät majoitusvarauksiin liittyen. Vastaamme vain Oy Hägglund BKT Ab:lle toimitetusta tiedosta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskeviin tietoihin liittyen osoitetaan:
Oy Hägglund BKT Ab, Viikintie 43, 65200 Vaasa
+358 50 089 7710 /